ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริธรรมานุศาสก์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมัคร ธมฺมจารี (ใจมาแก้ว)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538
ชื่อ-นามสกุล : พระสนั่น คมฺภีรปญฺโญ (เสธา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539
ชื่อ-นามสกุล : พระเจริญ ฐิตปุญโญ (ยากรณ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : พระเกษม ฐิตญาโณ (ทิศลังกา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544
ชื่อ-นามสกุล : พระประสิทธิ์ สิรินธโร (ไชยชาติ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2550
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2551 ถึง เมษายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฏีกาสมพร โอภาโส
ตำแหน่ง : ผู่อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2560-ปัจจุบัน