งานทะเบียนปริยัติ

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
นายทะเบียนประยัติ

พระมหานันทวุฒิ สุวณฺณเมธี
ผู้ช่วยนายทะเบียนปริยัติ