งานทะเบียนปริยัติ

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
นายทะเบียน/หัวหน้างานประยัติ