กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พระนิพนธ์ วิสุทฺธิจารี
ครูสอนวิชาสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ