คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ตำแหน่ง : รองกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :