ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโพธิธรรมานุศาสก์ (อาคาร ๒)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิกรมธรรมานุศาสก์ (อาคาร ๑)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนเชตุพนศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปรับภูมิทัศน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2567
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..