ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศ
16 พ.ค. 59 ถึง 31 พ.ค. 59 แก้ 0 ร มส.
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน 1/2559
19 พ.ค. 59 กิจกรรรมวิสาขบูชา คาบ 7 -8
03 มิ.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน
11 มิ.ย. 59 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
23 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
25 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2559
26 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
30 มิ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือนเดือนมิถุนายน
11 ก.ค. 59 ถึง 16 ก.ค. 59 สัปดาห์เตรียมข้อสอบกลางภาค/จัดข้อสอบ
15 ก.ค. 59 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
18 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 หยุดเทศกาลวันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬบูชา
20 ก.ค. 59 เข้าพรรษา
25 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
30 ก.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 59 ถึง 13 ส.ค. 59 หยุดวันแม่/หยุดชดเชย
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
27 ส.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม
08 ก.ย. 59 ถึง 11 ก.ย. 60 ถ่ายเอกสารข้อสอบ

19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สัปดาห์เตรียมข้อสอบกลางภาค/จัดข้อสอบปลายภาค
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบกปลายภาค 1/2559
29 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 เตรียมอบรมนักธรรมตรี
30 ก.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
03 ต.ค. 59 ถึง 08 ก.ย. 59 อบรมนักธรรมชั้นตรี
07 ต.ค. 59 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน 1/59
10 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบภาคเรียนที 1/2559
10 ต.ค. 59 ถึง 13 ต.ค. 59 สอบนักธรรมตรีสนามหลวง
14 ต.ค. 59 ถึง 23 ต.ค. 59 หยุดเทศกาลออกพรรษา
21 ต.ค. 59 ถึง 22 ต.ค. 59 ครู: จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2559
30 ต.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
14 ม.ค. 60 หยุด(พิเศษ) วันเด็ก
16 ม.ค. 60 คณะครูร่วม"งานวันครู" ที่วัดสวนดอก
21 ม.ค. 60 ประชุมประจำเดือนมกราคม
28 ม.ค. 60 วันบูรพราจารย์
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ครูส่งข้อสอบ/จัดเก็บข้อสอบปลายภาค
22 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค 2/2559
23 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สัปดาห์สรุปผลการเรียน
24 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 ส้งผลการเรียนออนไลน์
03 มี.ค. 60 ครูส่งผลการเรียน และส่ง ปพ.5
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สัปดาห์สรุป SAR ครู
13 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ/รับอุปกรณ์การเรียน

15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

20 พ.ค. 60 ครูส่งโครงสร้างรหัสวิชาที่สอน

26 พ.ค. 60 ประชุมประจำเดือน 5/2560

31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก

03 มิ.ย. 60 กิจกรรมประชาธิปไตยเลือกตั้งสภานักเรียน

05 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก

22 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู/ผู้แขนรับขวัญน้อง

26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

30 มิ.ย. 60 เช้าถวายเทียนพรรษา

30 มิ.ย. 60 บ่ายประชุมประจำเดือน 6/2560

01 ก.ค. 60 ถึง 10 ก.ค. 60 หยุดเทศกาลเข้าพรรษา

08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา

09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา

11 ก.ค. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 ครูประจำวิชาเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 1/2560

14 ก.ค. 60 ครูส่งคณะเก็บนักเรียนที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล

18 ก.ค. 60 ฝ่ายวัดผลประกาศคะแนนเก็บนักเรียนแต่ล่ะวิชา

27 ก.ค. 60 ประชุมประจำเดือน 7/2560

28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

11 ส.ค. 60 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

12 ส.ค. 60 หยุดวันแม่แห่งชาติ

18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

26 ส.ค. 60 ประชุมประจำเดือน 8/2560

04 ก.ย. 60 ถึง 07 ก.ย. 60 ส่งไขข้อสอบปลายภาค 1/2560

12 ก.ย. 60 เก็บข้อสอบเข้าตู้พร้อมจัดการสอบปลายภาค

14 ก.ย. 60 ถึง 16 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560

18 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 อบรมนักธรรมชั้นตรี

21 ก.ย. 60 ส่งเกรด/กรอกเกรดออนไลน์

25 ก.ย. 60 ประกาศเกรด

27 ก.ย. 60 ประชุม 9/2560

29 ก.ย. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 สอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรี

03 ต.ค. 60 ถึง 09 ต.ค. 60 หยุดออกพรรษา

05 ต.ค. 60 วันออกพรรษา

09 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2560

23 ต.ค. 60 หยุดวันปิยมหาราช

24 ต.ค. 60 ถึง 01 พ.ย. 60 อบรมนักธรรมชั้นโท เอก

03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง

05 พ.ย. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 สอบนักธรรมสนามหลวงชั้นโท เอก

13 พ.ย. 60 เปิดเรียนเป็นปกติ