งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
บรรณารักษ์
หัวหน้างานบรรณารักษ์ห้องสมุด