ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบลากิจ/ลาป่วย (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 21125
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เอกสารบันทึกการมาเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 109.61 KB 71
เอกสารบันทึกการตรวจสุขภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 76
เอกสารบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.34 KB 69
ฝ่ายงานธุรการชั้นเรียน 74
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 126.52 KB 77
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 117.8 KB 73
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
งานปฏิทินวิชาการ 80
ตารางสอน JPEG Image ขนาดไฟล์ 114.8 KB 75