งานปกครอง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และประชาสัมพันธ์

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
หัวหน้างานปกครองและงานพัฒนาผู้เรียน

นายวฒิชัย อุ่นคำ
หน.งานประชาสัมพันธ์/รอง หน.งานปกครองและงานพัฒนาผู้เรียน