กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอม น้ำพี้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ