อัตลักษณ์
ปณิธาณ/อัตลักษณ์
ปณิธาณของสถานศึกษา (Destination)

จัดการศึกษาให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน มีสิ่งแวดล้อมสวยงามเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาท มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสุข มีวินัย ซื่อสัตย์ อดออม มีจิตสาธารณะรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ นำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นและทุนทางสังคมของชุมชนมาหล่อหลอมผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

อัตลักษณ์ที่ต้องการให้เกิด (Identity)

   ผู้เรียนเป็นศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Symbol)

  เป็นที่โรงเรียนปริยัติธรรมส่งเสริม มุ่งพัฒนาศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา