โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
           โรงเรียนเชตุพนศึกษาในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
            1.  การบริหารงานฝ่ายวิชาการ
            2.  การบริหารงานฝ่ายแผน/งบประมาณ
            3.  การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
            4.  การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
           โดยแต่ละฝ่าย มีภาระหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ตามแผนภูมินี้