กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญรอด จำเริญสิงขร
ครูสอนวิชาศิลปะ