ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน

เบอร์ติดต่อฝ่ายต่างๆในโรงเรียน

พระครูใบฏีกาสมพร  โอภาโส

ผู้อำนวยการ 

081-746-8783 

อ.สุริยา พวงโฉม

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

089-997-6158,087-188-6787

อ.อธิวัฒน์ สิมพราช

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

081-960-2653,098-564-5946

อ.เอม  น้ำพี้ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

084-809-7140

อ.จันทร์แรม บัววาศ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการเงิน

081-288-2943

พระนฤเทพ  จิรวฑฺฒโน    

นายทะเบียนปริยัติ

098-748-0046

อ.เกรียงไกร  พยี  

นายทะเบียนและวัดผล

098-748-0046,081-164-9162

อ.ปัญญา คำมุงคุณ 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

098-017-8170        

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

เบอร์โทร. 0-5324-6299   (081-3879927  อ.วุฒิชัย  อุ่นคำ)
(เวลาราชการ 08.00-16.00 น. ยกเว้นวันพระ วันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรสาร. 0-5324-6299  

อีเมล์หลัก  [email protected]

อีเมล์รอง   [email protected] 

                [email protected]